مدارك لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور

اسکن کامل صفحه اول پاسپورت امضا شده مسافر

یک قطعه عکس 4x3 رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو‌به‌رو، بدون لبخند و عینک.

ارسال فرم اظهارنامه امضا شده توسط مسافر.

جهت امضای فرم برای کودکان، بایستی ولی ایشان که پاسپورت فرزندش را امضا کرده فرم مذکور را نیز امضا و ارسال کند.

 

 

فرم اظهار نامه

به اشتراک گذاری