ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺟﮭﺖ اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن:

اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﻓﺮت به اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت 

ﯾﮏ ﻧسخه ﺗﮑﻤﯿﻞ‌ﺷﺪه ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ به ھﻤﺮاه ﺑﺮگه ﺗﺎﯾﯿﺪیه وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت که ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم‌ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

2 قطعه عکس 4.5*3.5

اﺻﻞ و ﯾﺎ ﮐﭙﯽ دﻋﻮﺗﻨﺎمه ﻣﻌﺘﺒﺮ و در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ رزرو ھﺘﻞ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

اﺻﻞ و ﺗﺮﺟمه رﺳﻤﯽ ﺳﻨﺪ ازدواج

اﺻﻞ و ﺗﺮﺟمه رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎمه

اﺻﻞ و ﺗﺮﺟمه رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮطه از ﻗﺒﯿﻞ (ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل به ﮐﺎر که در آن در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨکه آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق است ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ، ﭘﺮوانه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿمه 6 ﻣﺎه آﺧﺮ، ﺑﺮگه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، ﮐﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﮐﺎرت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺮوانه ﻣﻄﺐ، ﮐﺎرت ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ، ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ)

رزرو ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ به اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 

ﻣﺪارک ﻣﯿﺰﺑﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (دﻋﻮﺗﻨﺎمه به ھﻤﺮاه ﮐﭙﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ دﻋﻮت‌ﮐﻨﻨﺪه  ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﺪارک ﺷﻐﻠﯽ و ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل بهﮐﺎر ﺑﺎ ذﮐﺮ درآﻣﺪ، ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ اﺟﺎره‌ﻧﺎمه، آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، ﻗﺒﻮض ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آب ﺑﺮق و ﮔﺎز و....)

اﺻﻞ رﯾﺰ‌ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺎری به ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮای 3 ﻣﺎه ﮔﺬﺷته، ﺳﭙﺮده‌ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و...

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﮭﺎﻣﺪاران اﺻﻞ رﯾﺰﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺨﺼﯽ به زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮای 6 ﻣﺎه ﮔﺬﺷته اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.

اﺻﻞ و ﺗﺮﺟمه رﺳﻤﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ، در ﺻﻮرت اﺟﺎره دادن، اﺻﻞ و ﺗﺮﺟمه اﺟﺎره‌ﻧﺎمه 

ﺗﺮﺟمه رﺳﻤﯽ (داراﻟﺘﺮﺟمه) ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻓﻮق ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی به ﻣﮭﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرجه ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 

به اشتراک گذاری